potřebné doklady

Nemovitosti

 • výpis z Katastru nemovitostí - list vlastnictví (ne starší než 3 měsíce)
 • kopie snímku katastrální mapy daného území (ne starší než 1rok)
 • doklady omezující vlastnická práva
  • smlouvy o zřízení věcného břemene
 • doklady o nabytí vlastnictví
  • kupní smlouvy,
  • prohlášení vlastníka §5 zákona č.72/1994 Sb. s podrobným popisem nemovitosti, včetně výkresové části celého objektu
  • předchozí znalecké posudky
 • prováděcí předpisy pro nakládání s nemovitostí
 • stavby oceňované výnosovým způsobem
  • nutno doložit údaje o výši ročního nájemného (z nájemních smluv nebo jiných dokladů o placení nájemného nejsou-li k dispozici budou stanoveny ve výši obvyklého nájemného)
  • velikost pronajaté plochy
  • roční nájemné z pozemků (je-li jiného vlastníka)
  • náklady na správu podle účetní evidence
  • roční částku daně z nemovitosti (není-li stavba od daně osvobozena)
  • roční částku zaplaceného pojistného
 • lze vypracovat další tisky (60kč za každý další tisk originálu)
 • zaslaní dokumentace v elektronické podobě (PDF) (po uhrazení celé ceny odhadu)

Nemovitosti ve stádiu realizace

 • geometrický plán pro zaměření staveb (nejsou-li oceňované nemovitosti resp. stavby zaneseny v katastrálních mapách)
 • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí na všechny oceňované stavby
  • hlavní stavby,
  • vedlejší stavby,
  • venkovní úpravy,
  • inženýrské stavby apod.
 • projektová dokumentace oceňovaných staveb pro stavební povolení (stavební část potvrzenou stavebním úřadem)
 • soupis realizovaných stavebních úprav a změn na oceňované nemovitosti a nemovitém majetku v uplynulém období s uvedením data jejich provedení
 • informace o skutečném účelu užití oceňovaných nemovitostí resp. staveb (pokud je odlišný od stavu uvedeném v kolaudačním rozhodnutí)

Pro vlastní znalecký posudek, odhad, nejsou obvykle vyžadovány všechny uvedené doklady a dokumenty !!!